İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi

Danışıq İngilis dili

QEYDİYYAT
SUAL VER / ZƏNG EDƏK
TƏLİMÇİ
TƏLİMÇİ

Sevda Hüseynova

KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

2 ay (16 dərs) - hər səviyyə

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ - 280 azn 

Adi - 80 azn (aylıq)

Güzəştli* - 60 azn (aylıq)

* - Tələbələrə, rabitə işçiləri və övladlarına, dövlət qulluqçuları və övladlarına şamil olunan qiymət.


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • İngilis dilini öyrənmək istəyən hər kəs

KURSUN MƏQSƏDİ:

Təlim 6 moduldan ibarətdir:

1. Başlanğıc Səviyyə (Beginner level)
2. Elementar Səviyyə (Elementary level)
3. Aşağı Orta Səviyyə (Pre-Intermediate level)
4. Orta Səviyyə (Intermediate level)
5. Yüksək orta Səviyyə (Upper Intermediate level)
6. Mükəmməl səviyyə (Advanced level)

 

Bu kursda alınmış təhsil tələbəyə Beynəlxalq imtahan olan PET (Preliminary English Test) müvəffəqiyyətlə verilməsinə imkan yaradır.

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • İngilis dilində danışıq, dinləmə, yazma və oxuma bacarığının təkmilləşdirilməsi;
 • Qrammatika və söz ehtiyyatının artırılması;
 • İngilis dilində sərbəst fikir bildirmə bacarığı;
 • İngilis dilində şəxsi və rəsmi yazışmaların sərbəst şəkildə aparıılması;
 • İngilis dilində sərbəst ədəbiyyat oxuma bacarığı;
 • Xarici səfərlərdə tərcüməçisiz keçinmək;
 • İşgüzar danışıqlarda sərbəst danışmaq bacarığı

TƏLİM PROQRAMI:

  Təlim aşağıdakı mövzular üzrə dərslərdən ibarətdir:

  I modul: Başlanğıc səviyyə (Beginner level):

  1.  To Be: am / is / are
  2. Time telling
  3. There is / There are
  4. Present Continuous
  5. Introducing Myself / Giving Personal Information
  6. I can fill in a form
  7. This / That / These / Those
  8. I can talk about my family
  9. I can describe physical actions
  10. Was / Were
  11. There was / There were
  12. I can name parts of the body
  13. Present Simple
  14. I can describe people
  15. I can talk about character
  16. I can describe relationships

   

  II modul: Elementar səviyyə (Elementary level):

  1. Daily Routines. Leisure Time.
  2. Simple Present Tense. Adverbs of Frequency.
  3. Food and Drinks. Friends. Clothes.
  4. Present Continuous Tense. Would Like. Possessive pronouns.
  5. Restaurants. Public Transportation.
  6. Can,Have to
  7. Asking about and indicating locations. Occupations.
  8. Progress Test
  9. Describing the Weather. Housework. Expressing likes and dislikes.
  10. Past tense with verb To be. Like to, want to.
  11. Talking about your favorite things. (Leisure activities, travel, parties, the beach, your hometown.)
  12. Simple past. Wh.-questions.
  13. Plans for the near future. Movie.
  14. Future with going to Adverbs of manner.
  15. Describing Physical Problems. Making appointments. Writing telephone Messages.
  16. Review. Progress Test

   

  III modul: Aşağı orta səviyyə (Pre-Intermediate level):

  1. Telling a Story. (food, music)
  2. Talking about quantity. (A lot, much, many, a few, a little)
  3. Seasons. Birthdays. At the bank.
  4. Ordinal numbers. Present continuous for future. Must (logical conclusions)
  5. Shopping. Occupations. Communicating with gestures.
  6. Too, enough, both, neither, all, none. “Which (one)…?”
  7. Renting an apartment. Expressing feelings/emotions.
  8. Review. Progress Test
  9. Asking for favors, permission, making predictions.
  10. Future with will. Shall. May. Would like to.
  11. At the post office. Health.
  12. Phrasal verbs. Tag questions. Should.
  13. Accidents. Emergencies.
  14. Ago/how long ago. Must (obligations). Past continuous.
  15. Asking the way and giving directions. Declining the invitations and excuses. Nutritions.
  16. Review. Progress Test

   

  IV modul: Orta səviyyə (Intermediate level):

   

  1. Present Simple and Contunious. Action and non-action verbs

  • Text: Food: Fuel or pleasure?


  2. Past Tenses: Simple, contunious, perfect

  • Text: If you really want to win, cheat?

  3. Future forms: going to, present continuous, will / shall

  • Text: We are family

  4. Present Perfect Continuous

  • Text: In the office

  5. Comparatives and superlatives

  • Telling a story

  6. First conditional and future time clauses + when, until, etc.

  7. Second contidional

  8. Text: In an ideal world

  9. Usually and used to

  • Text: Still friends?


  10. Quantifires

  11. Articles: a / an, the, no article

  12. Gerunds and infinitives

  13. Reported speech: statements, questions, and commands.

  14. Passive: be + past participle

  15. Relative clauses: defining and non-defining.

  16. Text: In the cinema

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə tapşırıqlar
  • Exploring English kitabı

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `