İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi
KURSUN MÜDDƏTİ
KURSUN MÜDDƏTİ

27 saat (12 dərs ) 6 həftə

KURSUN VAXTI
KURSUN VAXTI

19:00-21:00 - Cümə günü

11:30-14:00 - Bazar günü

QİYMƏT
QİYMƏT

Korporativ -350 azn 

Adi -280 azn (ümumi)


KİM İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Excel üzrə ilkin biliklərə sahib olan hərkəs
 • Mühasiblər, maliyyəçilər,bank əməkdaşları və.s
 • Exceldə rutin əməliyyatlarını avtomatlaşdırmaq istəyən hərkəs

KURSUN MƏQSƏDİ:

Kursda aşağıdakı biliklər öyrənilir:

 • Excel əsasında gündəlik rutin işlərin avtomatlaşdırılması üsullarının öyrənilməsi;
 • Excel çərçivəsində böyük həcmli məlumatın rahat şəkildə idarə edə bilmək bacarığı;
 • Gündəlik işlərdə Excel-i qüvvətli bir alətə çevirərək işləri daha effektiv təşkil etmə bacarığı

TƏLİM PROQRAMI:

  I modul: Record Macro, VBA-da İlkin kod anlayışları

  Absolute – Relative Reference

  1. Developer menyusu və onun aktiv edilməsi

  2. “Record Macro” və onun istifadəsi. VBA nədir?

  3. VBA və Makros-un fərqləri nələrdir?

  4. “Record Macro”-da “Use Relative References” nədir və necə istifadə olunur?

  5. “Record Macro”-da “Absolute References” nədir və necə istifadə olunur?

  6. “Relative” və “Absolute Makros”un birlikdə istifadəsi

  7. “Macro Security” nədir?

  8. VBA daxilində müxtəlif pəncərələrin məqsədləri

  • Project Explorer
  • Properties window
  • Code window
  • Immediate window
  • Local window
  • Watch window

  9. VBA daxilində ilkin kodların yazılması. Kod yazılma strukturu. Kod yazarkən diqqət edilməli olan anlayışlar:

  • Range
  • Cell
  • CurrentRegion
  • UsedRegion
  • Select
  • Offset
  • Define Names
  • Reference Rows,Columns
  • Last Row – Last Column - LastBlankRow

  10. VBA daxilində “Worksheets”, “Workbooks” anlayışları

  • Reference Worksheets
  • Code Name
  • Reference Workbooks

  11. DEBUG anlayışı. Kod yazarkən səhvlərin idarə edilməsi

  12. Dinamik diapazonlarla işləmək. Vərəq daxilində diapazonun dinamik saxlanılması

  13. “Variable” nədir? “Variable”-ların data növləri. “Variable” ilə kod yazılması. “SET” anlayışı. “Variable” istifadə olunan zaman “SET” parametrindən istifadə

  14. MSGBOX və onun faydası

  15. VBA daxilində WITH – END WITH birləşməsinin istifadə qaydaları və kodların yazılması

   

  II modul: Loop – For Each Next, For Next, Do Until, Do While

  (Əməliyyatların avtomatlaşdırılması 1)

  1. LOOP və onun növləri

  • For Each .. Next
  • For .. Next
  • Do .. Until
  • DO .. While

  2. Hər bir Loop-un ayrı-ayrılıqda izahı və praktiki çalışmalar içərisində istifadə qaydaları

  3. “For Each..Next” loop-u istifadə edərək əməliyyatları avtomatlaşdırmaq
  Collections: Bütün vərəqlərdə eyni anda əməliyyat etmək

  • Hide All Sheets
  • UnHide All Sheets
  • Protect All Sheets
  • UnProtect All Sheets
  • Delete Blank Rows
  • Delete Merge Cells
  • Create Multiple Sheets
  • Consolidate Multiple Sheets

  4. “For .. Next” loop-nun istifadəsi. “For Each Next” loop-u ilə ortaq və fərqli cəhətləri. Praktiki nümunələr içərisində For Next istifadə edib, müxtəlif cür əməliyyatların aktiv edilməsi

  5. “Do .. Until” loop-nun istifadəsi. Praktiki nümunələr içərisində istifadə qaydaları

  6. “Do .. While” loop-nun istifadəsi. “Do Until” loop-u ilə fərqi

  7. Kod yazıldığı zaman “STEP INTO – STEP OUT”-un idarə olunması

  8. Error Handling: VBA daxilində Kod yazarkən Error-ları necə idarə etmək lazımdır. Hansı Error növləri vardır:

  • On Error Resume Next
  • On Error Goto

  9. INPUTBox və onun istifadəsi

  10. Error Handling + InputBox bərabər istifadə qaydaları

  11. InputBox istifadə edərək əməliyyatların avtomatlaşdırılması və məlumatların sürətli şəkildə təhlili

  12. VBA daxilində kod zamanı “FIND Method” və üstünlükləri

  13. “Find Method”-dan istifadə edərək çoxlu dəyərləri eyni anda tapıb, əməliyyatları avtomatlaşdırmaq

  14. “Find Method” və “InputBox”-un bərabər istifadəsi

  15. “Find Method”-dan istifadə zamanı Error-ların idarə edilməsi və “Find Method”-un Excel daxilindəki “Vlookup” formulundan üstün cəhətləri

   

  III modul: VBA-da Formulların istifadə qaydaları 

  (Əməliyyatların avtomatlaşdırılması 2)

  1. VBA daxilində IF məntiqi formullarının istifadəsi

  • IF THEN
  • IF THEN ELSE
  • IF THEN ELSEIF

  2. İç-içə IF formullarından istifadə edərək şərtə bağlı əməliyyatların istifadəsi

  3. “For..Next”, “Do .. Until” və digər Loop-ların içində “IF Then”istifadəsi

  4. Mürəkkəb Loop-ların iç-içə yazılması

  5. Statistik formullarının VBA daxilində istifadəsi və əməliyyatların avtomatlaşdırılması

  • Sum
  • Average
  • Count
  • CountA
  • CountBlank
  • Max
  • Min

  6. “Date” formullar istifadə edərək əməliyyatların avtomatlaşdırılması

  • Date
  • Monthname
  • Month
  • Weekday
  • Weekdayname
  • Year
  • Day
  • Datediff
  • DateAdd

  7. Məntiqi formulların VBA daxilində istifadə olunma qaydaları və əməliyyatların avtomatlaşdırılması

  • IsEmpty
  • Not
  • IsNumeric
  • IsNumber
  • IsText

  8. VBA daxilində “TEXT” formullarının istifadəsi:

  • LCase
  • UCase
  • Left
  • Right
  • Mid
  • Proper
  • Concat

  9. VBA daxilində “Vlookup” formulunun istifadəsi

  10. VBA daxilində “Len” formulunun istifadəsi. Səhv yazılmış və müxtəlif simvollu kodların yoxlanılması və avtomatlaşdırılması

  11. VBA daxilində “Concat” formulunun istifadəsi. Müxtəlif parameterlərin şərtə uyğun birləşdirilməsi

  12. İç-içə mürəkkəb formulların Kodların yazılması

  13. Loop-lar ilə birlikdə formulların istifadəsi və müxtəlif əməliyyatların avtomatlaşdırılması

  14. VBA daxilində xüsusi Funksiya-ların yazılması (Custom Functions,UDF)

  15. Xüsusi formulların Excel daxilində işlənmə qaydaları

   

  IV modul: UserForm, Form - Active X Controls, PDF, 1C

  Word - Outlook  və 1C proqramları ilə iş

  1. Qovluqlarla (Folder) iş: VBA daxilində müxtəlif qovluqlardakı fayllarla iş.

  2. VBA daxilində Excel-dən çıxmadan Dinamik PDF fayllarının yaradılması

  • PDF 1: Excel daxilində xüsusi diapazonları Dinamik PDF formasına çevirmək
  • PDF 2: Excel daxilində istənilən vərəqin Dinamik PDF formasına çevrilməsi
  • PDF 3: Excel daxilində bütün vərəqlərin Dinamik PDF formasına çevrilməsi

  3. Word sənədləri ilə iş: VBA daxilində kod yazaraq Excel-dən çıxmadan istənilən diapazonun – vərəqin Word faylına köçürülməsi. Köçürülən məlumatlarla dinamik işləmək. Excel daxilində yenilənmiş məlumatın Word sənədində də yenilənməsi

  4. Bir Kod ilə onlarla dinamik Word sənədinin yaradılması. Yaradılan Word sənədlərinin dinamik Excel ilə bağlı işləməsi

  5. Outlook ilə işləmək : VBA daxilində Exceldən çıxmadan Outlook vasitəsilə mail göndərmək

  • Bir Kod ilə onlarla istifadəçiyə Mail göndərmək
  • Bir Kod ilə onlarla istifadəçiyə Attachment (Fayl) göndərmək

  6. “Form Controls” və “Active X Controls” düymələri və faydaları

  7. VBA – Excel daxilində “Form Controls” və “Active X Controls” düymələrinin istifadə qaydaları

  • Button
  • Combo Box
  • Check Box
  • Spin Button
  • List Box
  • Option Button
  • Label
  • Text Box

  8. “Form Controls” və “Active X Controls” düymələrinin köməyi ilə interaktiv cədvəllərin (“Dashboard”-ların) qurulması

  9. İnteraktiv cədvəllər quraraq məlumatları vizuallaşdırıb “Check box – Spin Button – Option Button” düymələrini birgə istifadə edərək məlumatları təhlil etmək

  10. UserForm nədir?

  11. VBA daxilində UserForm-ların qurulması və aktiv şəkildə istifadə olunması

  12. UserForm daxilində Active X Controls düymələrinin dinamik şəkildə istifadə qaydaları

  13. 1C-dən Excelə əlavə olunan məlumatların səliqəli və təhlilə uyğun vəziyyətə gətirilməsi

  14. 1C-dən Excelə əlavə olunan məlumatların avtomatlaşdırılması

  15. İmtahan

   

TƏDRİS METODU VƏ MATERİALLAR:

  Tədris metodu:

  • Təlimçi rəhbərliyi ilə nəzəri və praktiki dərslər;

  Materiallar:

  • Mövzular üzrə tapşırıqlar

SERTİFİKATLAR:

  • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi”-nin sertifikatı

` `